CDI

CDI (viết tắt của Capacitor discharge ignition) là hệ thống đánh lửa điện dung hay hệ thống đánh lửa tụ điện. Đây là một loại đánh lửa điện tử. Đánh lửa phóng điện dung sử dụng dòng điện phóng của tụ điện đến cuộn dây để bắn bugi.